รับแปลภาษา แปลไทย-อังกฤษ แปลอังกฤษ-ไทย ไทยแปลอังกฤษ อังกฤษแปลไทย แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาไทย แปลญี่ปุ่นเป็นไทย แปลไทยเป็นญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

ให้บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาไทย จากทีมงานแปลที่มีประสบการณ์ รับรองคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา บริการพิมพ์เป็นไฟล์ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที

  • เอกสารสัญญาทางธุรกิจ สัญญาทางกฎหมาย
  • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  • รายการการประชุม
  • ใบรับรองการผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน
  • ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา ปญิญญาบัตร
  • จดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ
  • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

อัตราค่าบริการ

แปลเอกสาร ราคาต่อหน้า
แปลอังกฤษ-ไทย 300-500 บาท
แปลไทย-อังกฤษ 400-800 บาท
แปลญี่ปุ่น-ไทย 500-800 บาท
แปลไทย-ญี่ปุ่น 800-1,000 บาท
แปลญี่ปุ่น-อังกฤษ 800-1,000 บาท
แปลอังกฤษ-ญี่ปุ่น 800-1,000 บาท

ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ความยากง่ายของเนื้อหา โดยพิจารณาจากต้นฉบับ
เกณฑ์ในคิดจำนวนหน้าเอกสาร ตามหน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 25-28 บรรทัด
โดยใช้ฟอนท์ Angsana 16 (สำหรับภาษาอังกฤษใช้ Angsana 18)
ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ มาที่ translators@englishpassport.net

2. ทางโรงเรียนจะตีราคาค่าแปลเอกสาร แจ้งกำหนดวันจัดส่ง และส่งใบเสนอราคากลับ

3. ผู้ใช้บริการต้องชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงิน
และแฟ็กซ์ใบเสนอราคา พร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาที่ โทรสาร 038-287262
หรือทางอีเมล์ payment@englishpassport.net

4. ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งหรืออีเมล์กลับเพื่อยันยืนการใช้บริการ

5. การจัดส่งเอกสารแปลภายในวันที่กำหนด บริการส่งทาง Email , ไปรษณีย์ หรือสามารถเข้ามารับเอกสารได้ที่โรงเรียน