สอนภาษาจีน โรงเรียน ภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง สนทนาภาษาจีน คอร์สภาษาจีน ภาษาจีน ชลบุรี บางแสน

คอร์สภาษาจีน

สำหรับเด็ก

เราแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆ สื่อการสอนด้วยภาพจะช่วยให้ เด็กๆ เข้าใจง่าย เรียนสนุก

สำหรับผู้ใหญ่

  • ภาษาจีนชั้นต้น
    แบ่งออกเป็น 3 ระดับ การเรียนจะเน้นการสนทนา และแทรกด้วยพื้นฐานการเขียนตัว อักษรภาษาจีน และพื้นฐานของ PININ ระดับหนึ่งประกอบด้วย 10 บท
  • ภาษาจีนชั้นกลาง
    แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกสนทนาในสถานการณ์เฉพาะด้าน ฝึกฝนการอ่านเรื่องราวอย่างง่ายๆ